Standpunt euthansatie

Euthanasie is een heel gevoelig onderwerp en daarom willen wij ons standpunt hierover onder uw aandacht brengen.

Het moge duidelijk zijn dat over deze kwestie lang is gesproken met medewerkers en tevens is in de patiëntenraad euthanasie uitvoerig aan de orde geweest. Vooraf willen we benadrukken dat – los van ons standpunt – iedere mening wordt gerespecteerd.

Dokter Boermans en alle medewerkers van de praktijk delen de mening, dat wanneer er bij mensen sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden, er actief een einde aan het leven mag worden gemaakt, mits aan de wettelijk voorgeschreven voorwaarden is voldaan. Die houden in dat door een bevoegd medicus ondraaglijk en uitzichtloos lijden is vast­gesteld. Verder schrijft de wet voor dat de patiënt duidelijk en bij volledig bewustzijn moet aangeven in die omstandigheid zijn leven te willen beëindigen. ­Bovendien moet een onafhankelijk arts, die de patiënt thuis ­bezoekt, hem of haar toe­stemming geven voor het uitvoeren van euthanasie. De huisarts is degene die uiteindelijk de handeling zal verrichten.

We treden met ons standpunt naar buiten, temeer omdat een gevoelig onderwerp als ­euthanasie vrijwel dagelijks in de spreekkamer aan de orde komt.